All Pontiac Firebird Vehicles

2002

Firebird Trans AM 2DR Coupe
$28,025 - 6-speed manual
3,499 lbs - 335 hp - 350 ft-lbs
Firebird Trans AM 2DR Convertible
$32,095 - 6-speed manual
3,623 lbs - 335 hp - 350 ft-lbs
Firebird Formula 2DR Coupe
$25,995 - 6-speed manual
3,452 lbs - 335 hp - 350 ft-lbs
Firebird Base 2DR Coupe
$20,050 - 4-speed automatic
3,327 lbs - 205 hp - 225 ft-lbs
Firebird Base 2DR Convertible
$26,965 - 4-speed automatic
3,535 lbs - 200 hp - 225 ft-lbs

2001

Firebird Trans AM 2DR Coupe
$27,145 - 6-speed manual
3,417 lbs - 335 hp - 345 ft-lbs
Firebird Trans AM 2DR Convertible
$31,215 - 6-speed manual
3,623 lbs - 335 hp - 345 ft-lbs
Firebird Formula 2DR Coupe
$24,035 - 6-speed manual
3,369 lbs - 335 hp - 345 ft-lbs
Firebird Base 2DR Coupe
$18,855 - 4-speed automatic
3,323 lbs - 205 hp - 225 ft-lbs
Firebird Base 2DR Convertible
$25,475 - 4-speed automatic
3,490 lbs - 200 hp - 225 ft-lbs

2000

Firebird Trans AM 2DR Coupe
$26,980 - 6-speed manual
3,417 lbs - 330 hp - 345 ft-lbs
Firebird Trans AM 2DR Convertible
$31,050 - 6-speed manual
3,536 lbs - 330 hp - 345 ft-lbs
Firebird Formula 2DR Coupe
$23,870 - 6-speed manual
3,369 lbs - 330 hp - 345 ft-lbs
Firebird Base 2DR Coupe
$18,690 - 4-speed automatic
3,323 lbs - 200 hp - 225 ft-lbs
Firebird Base 2DR Convertible
$25,310 - 4-speed automatic
3,402 lbs - 200 hp - 225 ft-lbs