All Saturn Aura Vehicles

2009

Aura XR V6 4DR Sedan
$27,250 - 6-speed automatic
3,613 lbs - 252 hp - 251 ft-lbs
Aura XR 4DR Sedan
$24,865 - 6-speed automatic
3,446 lbs - 169 hp - 160 ft-lbs
Aura XE 4-Cylinder 4DR Sedan
$22,655 - 6-speed automatic
3,444 lbs - 169 hp - 160 ft-lbs

2008

Aura XR 4DR Sedan
$25,675 - 6-speed automatic
3,647 lbs - 252 hp - 251 ft-lbs
Aura XE 6-Cylinder 4DR Sedan
$21,625 - 4-speed automatic
3,528 lbs - 219 hp - 219 ft-lbs
Aura XE 4-Cylinder 4DR Sedan
$20,405 - 4-speed automatic
3,528 lbs - 219 hp - 219 ft-lbs

2007

Aura XR 4DR Sedan
$24,345 - 6-speed automatic
3,647 lbs - 252 hp - 251 ft-lbs
Aura XE 4DR Sedan
$20,345 - 4-speed automatic
3,528 lbs - 224 hp - 220 ft-lbs